Algemene Voorwaarden van Smarts Concept voor Loodgieterswerkzaamheden

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van Smarts Concept met betrekking tot loodgieterswerkzaamheden.

1.2 Door het aangaan van een overeenkomst met Smarts Concept verklaart de klant zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk door Smarts Concept zijn bevestigd.

2. Offertes en Overeenkomsten

2.1 Alle offertes van Smarts Concept zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte schriftelijk of elektronisch aanvaardt of wanneer Smarts Concept met de uitvoering van de werkzaamheden begint.

2.3 Smarts Concept behoudt zich het recht voor om offertes te herroepen zolang deze niet door de klant zijn aanvaard.

3. Uitvoering van de Werkzaamheden

3.1 Smarts Concept zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

3.2 De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Smarts Concept aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Smarts Concept worden verstrekt.

3.3 Smarts Concept is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Smarts Concept is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Prijzen en Betaling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 Indien de klant niet tijdig betaalt, is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

4.4 Indien de klant in verzuim is, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Nederlandse Wet Incassokosten (WIK).

5. Garanties en Aansprakelijkheid

5.1 Smarts Concept verleent een garantie op de door haar uitgevoerde werkzaamheden van 6 maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie geldt niet voor gebruikte materialen en installaties die door de klant zijn geleverd.

5.2 Smarts Concept is slechts aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden.

5.3 Smarts Concept is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.4 De aansprakelijkheid van Smarts Concept is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Smarts Concept wordt uitgekeerd.

6. Overmacht

6.1 Smarts Concept is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Smarts Concept onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Smarts Concept kan worden verlangd.

7. Opschorting en Ontbinding

7.1 Smarts Concept is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Smarts Concept goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen zal tekortschieten.

7.2 Voorts is Smarts Concept bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Smarts Concept kan worden gevergd.

8. Toepasselijk Recht en Geschillen

8.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Smarts Concept partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2 De rechter in het arrondissement waar Smarts Concept is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

9. Wijziging en Vindplaats van de Voorwaarden

9.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

9.2 Smarts Concept behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de klant.

9.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 11 juni 2024.